โรงเรียนเมืองถลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเมืองถลาง
Muangthalang School
ที่ตั้ง
Map
ไทย 150 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 076-621142 โทรสาร 076-621143
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ถ./ MT
ประเภทรัฐ
คำขวัญนฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
สี███ ส้ม
███ น้ำเงิน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองถลาง
เว็บไซต์เว็บไซต์โรงเรียนเมืองถลาง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ต้นทองหลาง

โรงเรียนเมืองถลาง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดการศึกษาแบบสหศึกษา เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โรงเรียนตั้งอยู่ในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ มีวีรกรรมอันหาญกล้าของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรที่ได้รวบรวมชาวถลางต่อสู้กับข้าศึกอย่างกล้าหาญ ข้อความด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน

ประวัติ

 • พ.ศ. 2519 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2520 เปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2521 เปิดแผนการเรียนเกษตรกรรมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น
 • พ.ศ. 2529 ได้รับเกียรติประวัติจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่าเป็นโรงเรียนสนับสนุนการดำเนินการห้องสมุดดีเด่น
 • พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางดีเด่น (ครั้งที่ 2 )
 • พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัล "โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น"
 • พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาพาณิชยกรรม
 • พ.ศ. 2539 ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2540 รางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น
 • พ.ศ. 2541 ได้รับโล่รางวัลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดีเด่น
 • พ.ศ. 2546 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสมครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด
 • พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันประจำอำเภอถลาง
 • พ.ศ. 2548 ได้รับป้ายเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2547 - 2549 ได้รับโล่ เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
 • พ.ศ. 2549 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม จากองค์การแพลนประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE .ในสถานศึกษา จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตจากกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2552
 • พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติยศ "โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ในโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่
 • พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554
 • พ.ศ. 2558 ได้เปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยหอประชุมใหม่
 • พ.ศ. 2561 ได้สร้างสนามกีฬาใหม่

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

0.17164587974548