รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการทหารบก
เครื่องหมายราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เจริญชัย หินเธาว์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
ในฐานะ เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
สถาปนาเมษายน พ.ศ. 2430
รองรองผู้บัญชาการทหารบก

รายพระนามและชื่อ ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

กองทัพบกไทย

กองทัพบกไทย (Royal Thai Army) เป็นเหล่าทัพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพไทย ก่อตั้งเป็นกองทัพสมัยใหม่ขี้นในปีพุทธศักราช 2417 เหตุผลส่วนหนึ่งคือ เพื่อรับมือกับการคุกคามรุกแบบใหม่จากอังกฤษ ภายหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง โดยเจ้าพนักงานใหญ่พระองค์แรกคือ พลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่ง 3 ปี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น กรมทหารบก, กรมยุทธนาธิการ, เสนาบดีกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารบก ตามลำดับ

รายนาม

เจ้าพนักงานใหญ่
ลำดับรูปชื่อวาระหมายเหตุ
1พลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเมษายน พ.ศ. 2430 – เมษายน พ.ศ. 2433
กรมทหารบก
ลำดับรูปชื่อวาระหมายเหตุ
2จอมพล พระยาสุรศักดิ์มนตรีเมษายน พ.ศ. 2433 – มีนาคม พ.ศ. 2435
กรมยุทธนาธิการ
ลำดับรูปพระนามวาระหมายเหตุ
3จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดชเมษายน พ.ศ. 2435 – มีนาคม พ.ศ. 2439
เมษายน พ.ศ. 2442 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4พลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์มีนาคม พ.ศ. 2439 – เมษายน พ.ศ. 2442
5จอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช11 สิงหาคม พ.ศ. 2444 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับรูปชื่อวาระหมายเหตุ
5จอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
6จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (อรุณ)1 เมษายน พ.ศ. 2457 [1] – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
7พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม)1 เมษายน พ.ศ. 2465 [2] – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต3 สิงหาคม พ.ศ. 2469[3] – 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9พลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช25 ตุลาคม พ.ศ. 2471[4] – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
-พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ16 มิถุนายน พ.ศ. 2474 [5] – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (ปัจจุบันใช้คำว่า รักษาราชการแทน)
10พลเรือเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474[6] – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับรูปชื่อวาระดำรงตำแหน่งหมายเหตุ
11พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา6 กรกฎาคม พ.ศ. 2475[7] – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476[8]
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476[9] – 4 มกราคม พ.ศ. 2481[10]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 [11] – 29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12พลตรี หลวงพิบูลสงคราม
(ชื่อถึงก.ค. 2484)
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(ชื่อหลังก.ค. 2484)
4 มกราคม พ.ศ. 2481[12] – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต6 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15พลเอก ผิน ชุณหะวัณ18 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506ถึงแก่อสัญกรรม​
17จอมพล ถนอม กิตติขจร11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18จอมพล ประภาส จารุเสถียร1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19พลเอก กฤษณ์ สีวะรา1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518
20พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
21พลเอก เสริม ณ นคร1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2521
22พลเอก เปรม ติณสูลานนท์1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23พลเอก ประยุทธ จารุมณี26 สิงหาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2525
24พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
25พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2533ลาออกจากตำแหน่ง
26พลเอก สุจินดา คราประยูร29 มีนาคม พ.ศ. 2533 – 6 เมษายน พ.ศ. 2535ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
27พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม
28พลเอก วิมล วงศ์วานิช1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2538
29พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
30พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541
31พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
32พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
33พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
34พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
35พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2550
36พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
37พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
38พลเอก อุดมเดช สีตบุตร1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
39พลเอก ธีรชัย นาควานิช1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
40พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
41พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
42พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566
43พลเอก เจริญชัย หินเธาว์1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - ปัจจุบันรักษาการ 12-30 กันยายน 2566

อ้างอิง

 1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-09. สืบค้นเมื่อ 2019-12-09.
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-10. สืบค้นเมื่อ 2019-12-10.
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดี และรองเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความประธานคณะกรรมการราษฎร
 8. ประกาศ เรื่อง นายทหารขอลาออกจากประจำการ
 9. ประกาศ เรื่อง ตั้งนายทหารเข้าประจำการ เลื่อน ย้ายและปลดเป็นกองหนุน
 10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพบก
 12. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการทหารบก

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น


0.2819139957428