รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนทั้งหมด 117 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอสพฐ.อปท.สช.สาธิตอื่น ๆรวมทุกสังกัด
สพม.สพป.สศศ.รวม
เมืองภูเก็ต317-2013231-57
กะทู้151773--17
ถลาง32613058--43
รวม74825725341-117

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตจำแนกตามสังกัด

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง) จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจำนวน 48 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดภูเก็ตอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกับจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี[5]

โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้น
โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้กะทู้มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตวิชิตเมืองภูเก็ตมัธยมศึกษา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”เชิงทะเลถลางมัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตมัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองถลางเทพกระษัตรีถลางมัธยมศึกษา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ป่าคลอกถลางมัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีภูเก็ตตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตมัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สพป.ภูเก็ตมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต และมีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 49 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอถลาง 26 โรงเรียน อำเภอเมืองภูเก็ต 17 โรงเรียน และอำเภอกะทู้ 5 โรงเรียน

โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้น
โรงเรียนเกาะมะพร้าวเกาะแก้วเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกาะสิเหร่รัษฎาเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเกาะโหลนราไวย์เมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถลางพระนางสร้างเทพกระษัตรีถลางอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนท่าฉัตรไชยไม้ขาวถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กะทู้กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)กะรนเมืองภูเก็ตประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกะหลิมป่าตองกะทู้อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกู้กูรัษฎาเมืองภูเก็ตประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่กะทู้กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนาคาป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคอเอนไม้ขาวถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่เทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉลองฉลองเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเรือศรีสุนทรถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)รัษฎาเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านในทอนสาคูถลางประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางคูเกาะแก้วเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางทองกะทู้กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางเทาเชิงทะเลถลางอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางโรงป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพเทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าคลอกป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุจำปาเทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพาราป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่าหนิกศรีสุนทรถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไม้ขาวไม้ขาวถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลิพอนศรีสุนทรถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"เกาะแก้วเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสาคูสาคูถลางประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากปรกไม้ขาวถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมทรายเทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่าวปอป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมงคลวรารามสาคูถลางประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเมืองใหม่เทพกระษัตรีถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามฉลองเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)ศรีสุนทรถลางอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ราไวย์เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตกะรนเมืองภูเก็ตประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ป่าตองกะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิชิตสงครามวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงป่าคลอกถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุงไม้ขาวถลางอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแหลมพันวาวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่[4][6]

โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้น
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลป่าคลอกถลาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กมลากะทู้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (5 โรงเรียน) เทศบาลนครภูเก็ต (7 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองกะทู้ (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองป่าตอง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 4 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)ตลาดเหนือเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนฉลองเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตราไวย์เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล
เทศบาลนครภูเก็ตโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)ตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯตลาดเหนือเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ตลาดเหนือเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล
เทศบาลเมืองกะทู้โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้กะทู้กะทู้อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองป่าตองโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)ป่าตองกะทู้ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1ป่าตองกะทู้อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2ป่าตองกะทู้อนุบาล
เทศบาลตำบลกะรนโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามกะรนเมืองภูเก็ตอนุบาล
เทศบาลตำบลเชิงทะเลโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)เชิงทะเลถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรีโรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีถลางอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าคลอกโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอกป่าคลอกถลางอนุบาล
เทศบาลตำบลรัษฎาโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎารัษฎาเมืองภูเก็ตอนุบาล
เทศบาลตำบลศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรศรีสุนทรถลางอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาโรงเรียนอนุบาลกมลากมลากะทู้อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเชิงทะเลถลางอนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 34 โรงเรียน[8]

โรงเรียนตำบลอำเภอระดับชั้น
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตประถมศึกษา
โรงเรียนกาละพัฒน์วิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลเชิงทะเลถลางเตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติถลางศรีสุนทรถลางประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ตกะทู้กะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้กะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ศรีสุนทรถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนถลางวิทยาเทพกระษัตรีถลางประถมศึกษา
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ตกะทู้กะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ตเกาะแก้วเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ บัดส์ ภูเก็ตฉลองเมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ตฉลองเมืองภูเก็ตเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮาส์ราไวย์เมืองภูเก็ตมัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ตราไวย์เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทยเทพกระษัตรีถลางเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติอิแมจิเนชั่นแพสชั่น ภูเก็ตราไวย์เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์วิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ภูเก็ตวิชิตเมืองภูเก็ตเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ตไม้ขาวถลางอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาตลาดเหนือเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเกาะแก้วเมืองภูเก็ตอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาสาธิตตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญวิชิตเมืองภูเก็ตอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ตเชิงทะเลถลางเตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยาตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เรนโบว์เทร้าภูเก็ตเกาะแก้วเมืองภูเก็ตเตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุษบงรัษฎาเมืองภูเก็ตอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตเชิงทะเลถลางอนุบาล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา[9]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองภูเก็ต

อำเภอเมืองภูเก็ตมี 57 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลกะรน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 โรงเรียน

โรงเรียนตำบลระดับชั้นสังกัด
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยาตลาดใหญ่ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนกาละพัฒน์วิชิตอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนเกาะมะพร้าวเกาะแก้วอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเกาะสิเหร่รัษฎาอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเกาะโหลนราไวย์อนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาวิชิตอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตวิชิตมัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตวิชิตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสช.
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยาตลาดใหญ่อนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยาตลาดใหญ่อนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎารัษฎาอนุบาลทต.รัษฎา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวตลาดใหญ่ประถมศึกษาทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)ตลาดใหญ่อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯตลาดเหนืออนุบาล–มัธยมศึกษาทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีตลาดใหญ่อนุบาล–ประถมศึกษาทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตตลาดใหญ่ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาทน.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามกะรนอนุบาลทต.กะรน
โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ตลาดเหนืออนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นทน.ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ตเกาะแก้วอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนนานาชาติ บัดส์ ภูเก็ตฉลองอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนนานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภูเก็ตฉลองเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนนานาชาติ ปาล์มเฮาส์ราไวย์มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนนานาชาติ มอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ตราไวย์อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสช.
โรงเรียนนานาชาติ อิแมจิเนชั่นแพสชั่น ภูเก็ตราไวย์อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสช.
โรงเรียนนานาชาติ โอ๊ค มีโดว์วิชิตอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ภูเก็ตวิชิตเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)กะรนประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านกู้กูรัษฎาประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านฉลองฉลองอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)รัษฎาอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางคูเกาะแก้วอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"เกาะแก้วอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อวิชิตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรตลาดใหญ่อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสช.
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาตลาดเหนืออนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยตลาดใหญ่มัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตเกาะแก้วอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนวัดเทพนิมิตรวิชิตอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนารามฉลองอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ราไวย์อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตกะรนประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวิชิตสงครามวิชิตอนุบาล–มัธยมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวิทยาสาธิตตลาดใหญ่อนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนสตรีภูเก็ตตลาดใหญ่มัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรัษฎาอนุบาล–มัธยมศึกษามรภ.ภูเก็ต
โรงเรียนแหลมพันวาวิชิตอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญวิชิตอนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยาตลาดใหญ่อนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยาตลาดใหญ่อนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตตลาดใหญ่อนุบาลทน.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เรนโบว์เทร้าภูเก็ตเกาะแก้วเตรียมอนุบาล–อนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลบุษบงรัษฎาอนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตตลาดใหญ่อนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)ตลาดเหนืออนุบาล–มัธยมศึกษาอบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนฉลองอนุบาล–ประถมศึกษาอบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตราไวย์อนุบาล–มัธยมศึกษาอบจ.ภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาตลาดใหญ่อนุบาลอบจ.ภูเก็ต

อำเภอกะทู้

อำเภอกะทู้มี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ 2 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง 3 โรงเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียนตำบลระดับชั้นสังกัด
โรงเรียนกะทู้วิทยากะทู้มัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ตกะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้กะทู้อนุบาลทม.กะทู้
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้กะทู้ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้นทม.กะทู้
โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น)ป่าตองประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้นทม.ป่าตอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ตกะทู้อนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนบ้านกะหลิมป่าตองอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางทองกะทู้อนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36กมลาสศศ.
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ป่าตองอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกมลากมลาอนุบาลอบต.กมลา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 1ป่าตองอนุบาลทม.ป่าตอง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2ป่าตองอนุบาลทม.ป่าตอง
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)กะทู้อนุบาล–ประถมศึกษาอบจ.ภูเก็ต

อำเภอถลาง

อำเภอถลางมี 43 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 26 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 8 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร 1 โรงเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียนตำบลระดับชั้นสังกัด
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเลเชิงทะเลเตรียมอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนขจรเกียรติถลางศรีสุนทรประถมศึกษาสช.
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”เชิงทะเลมัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ศรีสุนทรอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนถลางพระนางสร้างเทพกระษัตรีอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนถลางวิทยาเทพกระษัตรีประถมศึกษาสช.
โรงเรียนท่าฉัตรไชยไม้ขาวอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)เชิงทะเลอนุบาล–ประถมศึกษาทต.เชิงทะเล
โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีอนุบาลทต.เทพกระษัตรี
โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทยเทพกระษัตรีเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาสช.
โรงเรียนบ้านเกาะนาคาป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านคอเอนไม้ขาวอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่เทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านท่าเรือศรีสุนทรอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านในทอนสาคูประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางเทาเชิงทะเลอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านบางโรงป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพเทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านป่าคลอกป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านพรุจำปาเทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านพาราป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านม่าหนิกศรีสุนทรอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านไม้ขาวไม้ขาวอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านลิพอนศรีสุนทรอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านสาคูสาคูประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านหมากปรกไม้ขาวอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านแหลมทรายเทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบ้านอ่าวปอป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ตไม้ขาวอนุบาล–ประถมศึกษาสช.
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลป่าคลอกสศศ.
โรงเรียนเมืองถลางเทพกระษัตรีมัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีเทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดมงคลวรารามสาคูประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดเมืองใหม่เทพกระษัตรีอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)ศรีสุนทรอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ป่าคลอกมัธยมศึกษาสพม.14
โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงป่าคลอกอนุบาล–ประถมศึกษาสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนหงษ์หยกบำรุงไม้ขาวอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้นสพป.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลกรีนเฮาส์ ภูเก็ตเชิงทะเลเตรียมอนุบาล–อนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอกป่าคลอกอนุบาลทต.ป่าคลอก
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ตเชิงทะเลอนุบาลสช.
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรศรีสุนทรอนุบาลทต.ศรีสุนทร
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเชิงทะเลอนุบาลอบต.เชิงทะเล

อ้างอิง

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ภูเก็ต". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ พิเศษ2
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  9. "ประวัติความเป็นมา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต". โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
0.37832307815552