รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงคมนาคม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
สถาปนาพ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2455)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายพระนาม/รายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1
(1)

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์

1 เมษายน พ.ศ. 243520 มีนาคม พ.ศ. 2436
2พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์21 มีนาคม พ.ศ. 243625 สิงหาคม พ.ศ. 2441
3พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิพยลาภพฤฒิธาดา26 สิงหาคม พ.ศ. 244118 กันยายน พ.ศ. 2443
4พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)19 กันยายน พ.ศ. 24431 กันยายน พ.ศ. 2444
1
(2)
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์2 กันยายน พ.ศ. 244412 มิถุนายน พ.ศ. 2450
5
(1,2)
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)13 มิถุนายน พ.ศ. 2450
(รักษาราชการแทน)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450พ.ศ. 2451
6พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม)29 มิถุนายน พ.ศ. 245124 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
7พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์25 พฤศจิกายน พ.ศ. 245131 มีนาคม พ.ศ. 2455

เสนาบดีกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2455 - 2475)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายพระนาม/รายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระตำแหน่ง
1เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)1 เมษายน พ.ศ. 245523 มีนาคม พ.ศ. 2468เสนาบดีกระทรวงคมนาคม
2พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน23 มีนาคม พ.ศ. 2468[1]29 มิถุนายน พ.ศ. 2475เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามเริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)29 มิถุนายน พ.ศ. 2475[2]10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475 - 2476)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)210 ธันวาคม พ.ศ. 24751 เมษายน พ.ศ. 2476
31 เมษายน พ.ศ. 247620 มิถุนายน พ.ศ. 2476

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
2
(1,2)
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)421 มิถุนายน พ.ศ. 247616 ธันวาคม พ.ศ. 2476
516 ธันวาคม พ.ศ. 247629 มีนาคม พ.ศ. 2477
3พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์)29 มีนาคม พ.ศ. 247722 กันยายน พ.ศ. 2477
4นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)622 กันยายน พ.ศ. 247712 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5
(1-4)
นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24789 สิงหาคม พ.ศ. 2480
79 สิงหาคม พ.ศ. 248021 ธันวาคม พ.ศ. 2480
821 ธันวาคม พ.ศ. 248016 ธันวาคม พ.ศ. 2481
916 ธันวาคม พ.ศ. 248119 สิงหาคม พ.ศ. 2484

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2484 - 2485)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
5
(4)
นายพลตรี พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)919 สิงหาคม พ.ศ. 248416 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
6นายพลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24856 มีนาคม พ.ศ. 2485
7
(1)
นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล)107 มีนาคม พ.ศ. 24855 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน)

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
8
(1,2)
พันตรี ควง อภัยวงศ์919 สิงหาคม พ.ศ. 24847 มีนาคม​ พ.ศ. 2485
1010 มีนาคม​ พ.ศ. 24858 กันยายน พ.ศ. 2485
7
(2)
พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์8 กันยายน พ.ศ. 24851 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8
(3)
พันตรี ควง อภัยวงศ์112 สิงหาคม​ พ.ศ. 248731 สิงหาคม​ พ.ศ. 2488
9
(1,2)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1231 สิงหาคม พ.ศ. 248817 กันยายน พ.ศ. 2488
1319 กันยายน พ.ศ. 248831 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(4)
พันตรี ควง อภัยวงศ์1431 มกราคม พ.ศ. 248924 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(3,4)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา1524 มีนาคม พ.ศ. 248911 มิถุนายน พ.ศ. 2489
1611 มิถุนายน พ.ศ. 248923 สิงหาคม พ.ศ. 2489
10หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์1723 สิงหาคม พ.ศ. 24891 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
11ทองอินทร์ ภูริพัฒน์6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 249030 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์)1830 พฤษภาคม พ.ศ. 24908 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1)
พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์1910 พฤศจิกายน พ.ศ. 249021 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
14หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์2021 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24918 เมษายน พ.ศ. 2491
15พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย)218 เมษายน พ.ศ. 249130 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16
(1,2)
พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)30 พฤศจิกายน พ.ศ. 249125 มิถุนายน พ.ศ. 2492
2228 มิถุนายน พ.ศ. 249211 มกราคม พ.ศ. 2494
17ปฐม โพธิ์แก้ว11 มกราคม พ.ศ. 249429 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
18พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ2329 พฤศจิกายน พ.ศ. 24946 ธันวาคม พ.ศ. 2494
19
(1,2)
พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี248 ธันวาคม พ.ศ. 249423 มีนาคม พ.ศ. 2495
2528 มีนาคม พ.ศ. 24952 สิงหาคม พ.ศ. 2498
13
(2)
พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์2 สิงหาคม พ.ศ. 249821 มีนาคม พ.ศ. 2500
20พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา2631 มีนาคม พ.ศ. 250016 กันยายน พ.ศ. 2500
9
(5)
สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา2723 กันยายน พ.ศ. 250026 ธันวาคม พ.ศ. 2500
21
(1-3)
พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์281 มกราคม พ.ศ. 250120 ตุลาคม​ พ.ศ. 2501
2910 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25028 ธันวาคม​ พ.ศ. 2506
3011 ธันวาคม พ.ศ. 25067 มีนาคม พ.ศ. 2512
22 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์319 มีนาคม พ.ศ. 251217 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(4)
พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์3218 ธันวาคม พ.ศ. 251514 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23พลเรือโท ชลี สินธุโสภณ3314 ตุลาคม พ.ศ. 251622 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24เชาวน์ ณ ศิลวันต์3427 พฤษภาคม พ.ศ. 251714 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์3515 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 251813 มีนาคม พ.ศ. 2518
26พลตรี ศิริ สิริโยธิน3614 มีนาคม พ.ศ. 251812 มกราคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
ทวิช กลิ่นประทุม3721 เมษายน พ.ศ. 251925 กันยายน​ พ.ศ. 2519
385 ตุลาคม พ.ศ. 25196 ตุลาคม พ.ศ. 2519
28ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ398 ตุลาคม พ.ศ. 251919 ตุลาคม พ.ศ. 2520
29พลเอก สุรกิจ มัยลาภ4011 พฤศจิกายน พ.ศ. 252021 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30สมพร บุณยคุปต์4112 พฤษภาคม พ.ศ. 25223 มีนาคม พ.ศ. 2523
31พลเรือเอก อมร ศิริกายะ423 มีนาคม พ.ศ. 252319 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
สมัคร สุนทรเวช4330 เมษายน พ.ศ. 25265 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
บรรหาร ศิลปอาชา445 สิงหาคม พ.ศ. 25293 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34มนตรี พงษ์พานิช454 สิงหาคม พ.ศ. 25319 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
สมัคร สุนทรเวช469 ธันวาคม พ.ศ. 253323 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35
(1)
นุกูล ประจวบเหมาะ472 มีนาคม พ.ศ. 253422 มีนาคม พ.ศ. 2535
33
(2)
บรรหาร ศิลปอาชา487 เมษายน พ.ศ. 25359 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
นุกูล ประจวบเหมาะ4910 มิถุนายน พ.ศ. 253522 กันยายน พ.ศ. 2535
36พันเอก วินัย สมพงษ์5023 กันยายน พ.ศ. 253525 ตุลาคม พ.ศ. 2537
37วิชิต สุรพงษ์ชัย25 ตุลาคม พ.ศ. 253719 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
38
(1)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา5113 กรกฎาคม พ.ศ. 253824 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
39สุวัจน์ ลิปตพัลลภ5225 พฤศจิกายน พ.ศ. 25398 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
40สุเทพ เทือกสุบรรณ5314 พฤศจิกายน พ.ศ. 25409 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
38
(2)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา5417 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25443 ตุลาคม พ.ศ. 2545
41
(1,2)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ3 ตุลาคม พ.ศ. 254511 มีนาคม พ.ศ. 2548
5511 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548
42พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล2 สิงหาคม พ.ศ. 254819 กันยายน พ.ศ. 2549
43พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ568 ตุลาคม พ.ศ. 25496 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44
(1,2)
สันติ พร้อมพัฒน์576 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255118 กันยายน พ.ศ. 2551
5824 กันยายน พ.ศ. 255120 ธันวาคม พ.ศ. 2551
45โสภณ ซารัมย์5920 ธันวาคม พ.ศ. 25519 สิงหาคม พ.ศ. 2554
46พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต609 สิงหาคม พ.ศ. 255418 มกราคม พ.ศ. 2555
47จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ18 มกราคม พ.ศ. 255527 ตุลาคม พ.ศ. 2555
48ชัชชาติ สิทธิพันธุ์27 ตุลาคม พ.ศ. 255522 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
49พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง6130 สิงหาคม พ.ศ. 255719 สิงหาคม พ.ศ. 2558
50อาคม เติมพิทยาไพสิฐ19 สิงหาคม พ.ศ. 255810 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
51ศักดิ์สยาม ชิดชอบ6210 กรกฎาคม พ.ศ. 25621 กันยายน พ.ศ. 2566
3 มีนาคม พ.ศ. 2566 (หยุดปฏิบัติหน้าที่)[3]
41
(3)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ631 กันยายน พ.ศ. 2566ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่

รายนามวาระวันเกิด
เชาวน์ ณศีลวันต์พ.ศ. 2517 - 25187 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (95 ปี)
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญพ.ศ. 2549 -​ 25516 เมษายน พ.ศ. 2483 (83 ปี)
พันเอก วินัย สมพงษ์พ.ศ. 2535 -​ 253716 มกราคม พ.ศ. 2486 (80 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทาพ.ศ. 2538 -​ 2539, 2544 - 254511 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
วิชิต สุรพงษ์ชัยพ.ศ. 2537 -​ 253812 มกราคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณพ.ศ. 255515 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณพ.ศ. 2540 -​ 25437 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาลพ.ศ. 2548 -​ 254916 กันยายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัตพ.ศ. 2554 - 255517 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์พ.ศ. 25511 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตองพ.ศ. 2557 - 25587 มีนาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจพ.ศ. 2545 -​ 254810 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภพ.ศ. 2539 -​ 25409 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
อาคม เติมพิทยาไพสิฐพ.ศ. 2558 -​ 256225 กันยายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
โสภณ ซารัมย์พ.ศ. 2551 -​ 255431 มีนาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
ศักดิ์สยาม ชิดชอบพ.ศ. 2562 -​ 25669 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (60 ปี)
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์พ.ศ. 2555 -​ 255724 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (57 ปี)

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กับเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์ ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2469
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
  3. สรุปไทม์ไลน์ที่มาที่ไปก่อน ศาลสั่ง ‘ศักดิ์สยาม’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม วันนี้
0.28510594367981