รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ตราประจำกระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วราวุธ ศิลปอาชา

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งอนุรักษ์ จุรีมาศ
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อนุรักษ์ จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ไทย   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ไทย
( 3 ตุลาคม 2545ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายอนุรักษ์ จุรีมาศ543 ตุลาคม 25458 พฤศจิกายน 2546
2นายสรอรรถ กลิ่นประทุม8 พฤศจิกายน 254611 มีนาคม 2548
3นายประชา มาลีนนท์5511 มีนาคม 25482 สิงหาคม 2548
4นายวัฒนา เมืองสุข2 สิงหาคม 254819 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)19 กันยาย 25491 ตุลาคม 2549
5นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม569 ตุลาคม 25496 กุมภาพันธ์ 2551
6นายสุธา ชันแสง576 กุมภาพันธ์ 25518 พฤษภาคม 2551
7นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล23 พฤษภาคม 25512 สิงหาคม 2551
8นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ2 สิงหาคม 25519 กันยายน 2551
9นายอุดมเดช รัตนเสถียร5824 กันยายน 25512 ธันวาคม 2551
10นายวิฑูรย์ นามบุตร5920 ธันวาคม 25513 กุมภาพันธ์ 2552
11นายอิสสระ สมชัย10 กุมภาพันธ์ 25529 สิงหาคม 2554
12นายสันติ พร้อมพัฒน์609 สิงหาคม 255430 มิถุนายน 2556
13นางปวีณา หงสกุล30 มิถุนายน 255622 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)22 พฤษภาคม 255730 สิงหาคม 2557
14พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว6130 สิงหาคม 255723 พฤศจิกายน 2560
15พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์23 พฤศจิกายน 25608 พฤษภาคม 2562
16นายจุติ ไกรฤกษ์6210 กรกฎาคม พ.ศ. 256222 สิงหาคม พ.ศ. 2566
17นายวราวุธ ศิลปอาชา631 กันยายน 2566ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่

รายนามวาระวันเกิด
ชวรัตน์ ชาญวีรกูลพ.ศ. 25517 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (87 ปี)
อิสสระ สมชัยพ.ศ. 2552 - 255416 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
ประชา มาลีนนท์พ.ศ. 254820 มีนาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
ปวีณา หงสกุลพ.ศ. 2556 - 25575 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์พ.ศ. 2554 - 25561 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณพ.ศ. 25517 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
อดุลย์ แสงสิงแก้วพ.ศ. 2557 - 25608 เมษายน พ.ศ. 2497 (69 ปี)
อนันตพร กาญจนรัตน์พ.ศ. 2560 - 256215 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุมพ.ศ. 2546 - 254817 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์พ.ศ. 2562 - 256614 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
วัฒนา เมืองสุขพ.ศ. 2548 - 254928 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
อุดมเดช รัตนเสถียรพ.ศ. 25511 มกราคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
วิฑูรย์ นามบุตรพ.ศ. 2551 - 255223 กันยายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
สุธา ชันแสงพ.ศ. 255113 มิถุนายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศพ.ศ. 2545 - 25463 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
วราวุธ ศิลปอาชาพ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี)

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป567 มีนาคม 255023 ธันวาคม 2550

อ้างอิง

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2021. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2018.
0.25427007675171