รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มนพร เจริญศรี
สุรพงษ์ ปิยะโชติ

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงคมนาคม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รายนาม

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูปรายนามครม.
คณะที่
เริ่มวาระสิ้นสุดวาระ
1พันตรี วิลาศ โอสถานนท์920 สิงหาคม พ.ศ. 24847 มีนาคม พ.ศ. 2485
2นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)105 พฤษภาคม พ.ศ. 248524 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา112 สิงหาคม พ.ศ. 248731 สิงหาคม พ.ศ. 2488
คณะทหารแห่งชาติ8 พฤศจิกายน พ.ศ. 249010 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์1911 พฤศจิกายน พ.ศ. 249021 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
5หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์)2025 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 24918 เมษายน พ.ศ. 2491
6พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ2130 พฤศจิกายน พ.ศ. 249125 มิถุนายน พ.ศ. 2492
7ปฐม โพธิ์แก้ว2225 มิถุนายน พ.ศ. 249211 มกราคม พ.ศ. 2494
8ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด16 มกราคม พ.ศ. 249329 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
9
(1)
พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)2411 ธันวาคม พ.ศ. 249423 มีนาคม พ.ศ. 2495
10
(1)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
9
(2)
พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)2528 มีนาคม พ.ศ. 249526 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
10
(2)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
11พลเอก ไสว ไสวแสนยากร2 สิงหาคม พ.ศ. 249726 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
12จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร2631 มีนาคม พ.ศ. 250010 สิงหาคม พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ16 กันยายน พ.ศ. 250021 กันยายน พ.ศ. 2500
13พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์2723 กันยายน พ.ศ. 250026 ธันวาคม พ.ศ. 2500
14
(1,2)
พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ23 กันยายน พ.ศ. 250026 ธันวาคม พ.ศ. 2500
281 มกราคม พ.ศ. 250120 ตุลาคม พ.ศ. 2501
15พลเอก เนตร เขมะโยธิน8 เมษายน พ.ศ. 25017 สิงหาคม พ.ศ. 2501
16
(1,2)
พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ319 มีนาคม พ.ศ. 251217 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
3219 ธันวาคม พ.ศ. 251514 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17อุทัย วุฒิกุล
18พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร3216 ตุลาคม พ.ศ. 251622 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
19ศรีภูมิ ศุขเนตร3330 พฤษภาคม พ.ศ. 251714 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20อุทัย พิมพ์ใจชน3515 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 251813 มีนาคม พ.ศ. 2518
21ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค
22เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์3617 มีนาคม พ.ศ. 251812 มกราคม พ.ศ. 2519
23อนันต์ ฉายแสง8 มกราคม พ.ศ. 2519
24
(1)
ประทวน รมยานนท์8 มกราคม พ.ศ. 251912 มกราคม พ.ศ. 2519
25
(1)
บุญเกิด หิรัญคำ3721 เมษายน พ.ศ. 251923 กันยายน พ.ศ. 2519
26
(1)
ประชุม รัตนเพียร
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน5 ตุลาคม พ.ศ. 25196 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(2)
บุญเกิด หิรัญคำ385 ตุลาคม พ.ศ. 25196 ตุลาคม พ.ศ. 2519
26
(2)
ประชุม รัตนเพียร
27พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์4012 พฤศจิกายน พ.ศ. 252021 ธันวาคม พ.ศ. 2521
28ประสงค์ สุขุม
29ประสิทธิ์ ณรงค์เดช
30พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก4124 พฤษภาคม พ.ศ. 252211 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
31พลเรือเอก อมร ศิริกายะ3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32พลเอก เทพ กรานเลิศ11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
33พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์4221 มีนาคม พ.ศ. 252322 มกราคม พ.ศ. 2524
34นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี11 มีนาคม พ.ศ. 2524
35ยศ อินทรโกมาลย์สุต4 มีนาคม พ.ศ. 2524
36ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม11 มีนาคม พ.ศ. 252419 ธันวาคม พ.ศ. 2524
37ชุมพล ศิลปอาชา19 มีนาคม พ.ศ. 2526
38วีระ มุสิกพงศ์19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
39มนตรี พงษ์พานิช
40รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญเทียม เขมาภิรัตน์437 พฤษภาคม พ.ศ. 25265 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
ประชุม รัตนเพียร
41พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์4411 สิงหาคม พ.ศ. 25293 สิงหาคม พ.ศ. 2531
42สุรพันธ์ ชินวัตร
43นิคม แสนเจริญ459 สิงหาคม พ.ศ. 25319 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(2)
ประทวน รมยานนท์
44
(1)
เอนก ทับสุวรรณ26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ26 สิงหาคม พ.ศ. 25339 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(3)
ประทวน รมยานนท์4614 ธันวาคม พ.ศ. 253323 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
46เจริญ เชาว์ประยูร23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25341 มีนาคม พ.ศ. 2534
47
(1)
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู476 มีนาคม พ.ศ. 253422 มีนาคม พ.ศ. 2535
48พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
49พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์
50เสนาะ เทียนทอง4817 เมษายน พ.ศ. 253510 มิถุนายน พ.ศ. 2535
45
(3)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
51กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์
47
(2)
หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู4918 มิถุนายน พ.ศ. 253523 กันยายน พ.ศ. 2535
52จรัส พั้วช่วย5029 กันยายน พ.ศ. 253512 ตุลาคม พ.ศ. 2537
53ไสว พัฒโน23 กันยายน พ.ศ. 2536
54ทวี ไกรคุปต์9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
55
(1)
สมศักดิ์ เทพสุทิน15 กันยายน พ.ศ. 2536
44
(2)
เอนก ทับสุวรรณ23 กันยายน พ.ศ. 253619 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
56
(1)
พินิจ จารุสมบัติ
57คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
58ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง17 ธันวาคม พ.ศ. 253719 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
59สมบัติ อุทัยสาง5118 กรกฎาคม พ.ศ. 253824 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
60
(1)
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
55
(2)
สมศักดิ์ เทพสุทิน24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
61
(1)
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
60
(2)
พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์28 พฤษภาคม พ.ศ. 25391 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
62พิมพา จันทร์ประสงค์3 กรกฎาคม พ.ศ. 253914 สิงหาคม พ.ศ. 2539
61
(2)
ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
63ดิเรก เจริญผล5229 พฤศจิกายน พ.ศ. 253924 ตุลาคม พ.ศ. 2540
64อร่าม โล่ห์วีระ8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
55
(3)
สมศักดิ์ เทพสุทิน24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
56
(2)
พินิจ จารุสมบัติ8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
65สมพงษ์ อมรวิวัฒน์24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
66ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์5314 พฤศจิกายน พ.ศ. 25406 มกราคม พ.ศ. 2544
67สนธยา คุณปลื้ม11 เมษายน พ.ศ. 2543
68เผดิมชัย สะสมทรัพย์5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
69โชคสมาน สีลาวงษ์5 ตุลาคม พ.ศ. 254124 มิถุนายน พ.ศ. 2542
70อิทธิ ศิริลัทธยากร9 กรกฎาคม พ.ศ. 25426 มกราคม พ.ศ. 2544
71ไชยา สะสมทรัพย์
72จองชัย เที่ยงธรรม11 เมษายน พ.ศ. 2543
73ประชา มาลีนนท์5417 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25443 ตุลาคม พ.ศ. 2545
74พงศกร เลาหะวิเชียร4 มีนาคม พ.ศ. 2545
75นิกร จำนง5 มีนาคม พ.ศ. 254511 มีนาคม พ.ศ. 2548
76พิเชษฐ สถิรชวาล3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
77วิเชษฐ์ เกษมทองศรี8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
78รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ5511 มีนาคม พ.ศ. 25482 สิงหาคม พ.ศ. 2548
79ภูมิธรรม เวชยชัย24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
80พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)19 กันยายน พ.ศ. 25491 ตุลาคม พ.ศ. 2549
81สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม569 ตุลาคม พ.ศ. 254923 ธันวาคม พ.ศ. 2550
82ทรงศักดิ์ ทองศรี576 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25519 กันยายน พ.ศ. 2551
83อนุรักษ์ จุรีมาศ
84โสภณ ซารัมย์5824 กันยายน พ.ศ. 25512 ธันวาคม พ.ศ. 2551
85วราวุธ ศิลปอาชา
86ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ5920 ธันวาคม พ.ศ. 255114 มกราคม พ.ศ. 2553
87
(1)
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
88สุชาติ โชคชัยวัฒนากร15 มกราคม พ.ศ. 25539 สิงหาคม พ.ศ. 2554
87
(2)
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร14 มกราคม พ.ศ. 25548 สิงหาคม พ.ศ. 2554
89พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก609 สิงหาคม พ.ศ. 255428 ตุลาคม พ.ศ. 2555
90กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์18 มกราคม พ.ศ. 2555
91รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์18 มกราคม พ.ศ. 255528 ตุลาคม พ.ศ. 2555
92พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต27 ตุลาคม พ.ศ. 255522 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
93ประเสริฐ จันทรรวงทอง30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
94พ้อง ชีวานันท์30 มิถุนายน พ.ศ. 255622 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)22 พฤษภาคม พ.ศ. 255730 สิงหาคม พ.ศ. 2557
95อาคม เติมพิทยาไพสิฐ6130 สิงหาคม พ.ศ. 255719 สิงหาคม พ.ศ. 2558
96ออมสิน ชีวะพฤกษ์19 สิงหาคม พ.ศ. 255815 ธันวาคม พ.ศ. 2559
97พิชิต อัคราทิตย์15 ธันวาคม พ.ศ. 255923 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98ไพรินทร์ ชูโชติถาวร23 พฤศจิกายน พ.ศ. 256010 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
99ถาวร เสนเนียม6210 กรกฎาคม พ.ศ. 256224 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
100มนพร เจริญศรี631 กันยายน พ.ศ. 2566ยังอยู่ในวาระ
101สุรพงษ์ ปิยะโชติ

ดูเพิ่ม

0.27508783340454